Monitoring jakości powietrza

Monitoring jakości powietrza - Pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 - Ekolabor Kraków

Laboratorium EKO-LABOR oferuje akredytowane badania z zakresu monitoringu jakości powietrza - określanie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu atmosferycznym poprzez pobieranie próbek pyłu na filtry i wyznaczanie ich masy metodą wagową.

Pył zawieszony PM10 i PM2,5 to frakcja pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren - odpowiednio do 10 mikrometrów i do 2,5 mikrometrów. Jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą w swoim składzie m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. rakotwórczy benzo(a)piren), metale ciężkie, dioksyny oraz furany.

Głównym źródłem pyłu PM10 i PM2,5 w powietrzu jest emisja ze spalania paliw o słabej jakości, zakłady przemysłowe oraz ruch drogowy, szczególnie pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.

Długotrwała ekspozycja na działanie szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, odpornościowym oraz naczyniowo-sercowym.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11.12.2020r., Dz.U.2020, poz. 2279 określa najwyższe dopuszczalne stężenie dla pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5. Dopuszczalny poziom średniodobowy dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 i nie może być przekraczany więcej niż 35 razy w ciągu roku, a dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3 (okres uśredniania 1 rok kalendarzowy).

Laboratorium EKO-LABOR

Akredytacja PCA nr AB 1030

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!